Kiedy żyrant ma obowiązek spłaty zadłużenia?

Zabezpieczenie majątkowe kredytu przez osoby trzecie o odpowiedniej zdolności kredytowej to popularny sposób na zabezpieczenie spłaty zobowiązań kredytowych, po jaki sięgają banki. Sięgają po niego, zwłaszcza jeżeli kredyt udzielany jest osobie o zdolności kredytowej niewystarczającej do udzielenia go bez dodatkowych zabezpieczeń. Tego rodzaju rozwiązanie stosowane jest dość często w przypadku udzielania kredytów ludziom młodym, których sytuacja na rynku pracy nie jest jeszcze stabilna, oraz przy udzielaniu kredytów studenckich.

Kiedy bank upomina się o spłatę zadłużenia przez poręczyciela?

Ogólne zasady dotyczące udzielania pożyczek, spłaty zadłużenia, poręczenia spłaty i postępowania w razie niewywiązania się kredytobiorcy ze zobowiązań kredytowych określają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Kodeks Cywilny, nie precyzuje jednak tych kwestii wystarczająco szczegółowo, tak więc zasady szczegółowe, które dotyczą kredytów ustalane są pomiędzy bankiem i kredytobiorcą w ramach zawieranej umowy kredytowej. Zasadniczo, poręczyciel jest zobowiązany spłacić zadłużenie, kiedy główny pożyczkobiorca nie wywiązuje się z tego zobowiązania. Możliwe są jednak różne tryby postępowania i to właśnie one są z punktu widzenia osoby poręczającej spłatę najważniejsze.

Czy osoba żyrująca kredyt spłaca całe zobowiązanie?

Pytaniem, na które warto sobie odpowiedzieć jest to, czy w razie zaprzestania spłacania rat kredytu przez kredytobiorcę, cała pozostała kwota przechodzi na poręczyciela, czy nie. Jak wiele innych rzeczy, zależy to od umowy. W takim przypadku możliwe jest również takie rozwiązanie, że żyrant spłaca tylko tę część kredytu, ze spłatą której zalega główny kredytobiorca. Gdy sytuacja finansowa kredytobiorcy ulega poprawie, może być on zobowiązany do spłaty kolejnych rat. Takie rozwiązanie nie jest stosowane przez banki zbyt często z uwagi na to, że osoba poręczająca spłatę kredytu jest z perspektywy banku bardziej wiarygodnym źródłem spłat kolejnych rat.

Windykacja – do kogo zwróci się komornik?

W przypadku niespłacania zobowiązań zarówno przez głównego kredytobiorcę, jak i przez żyranta, bank może rozpocząć postępowanie windykacyjne. W tym celu zakłada sprawę w sądzie, a po wydaniu odpowiedniej decyzji, sprawa trafia do komornika, który egzekwuje należność. To, czy komornik w pierwszej kolejności zjawi się u głównego pożyczkobiorcy, czy u poręczyciela, zależy przede wszystkim od tego jak skonstruowana jest umowa kredytowa. Możliwe jest, że komornik będzie egzekwował należność w pierwszej kolejności u pożyczkobiorcy, a dopiero później u żyranta, zdarzyć się może jednak, że uda się bezpośrednio do poręczyciela. Odpowiednie zapisy w umowie, wskazane są więc dla zachowania dobrego interesu poręczyciela.